กรุสำหรับ ธันวาคม 2010

Peer lending

ธันวาคม 4, 2010

สินเชื่อ


Peer lending
สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นคำที่ใช้เรียกความตกลงให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งต่างค้ำประกันซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่าค้ำประกันไขว้ ซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้ จะต้องมีความไว้ใจและเชื่อมั่นในกันและกันว่าผู้ที่เข้าไปค้ำประกันให้นั้นจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ การกำหนดให้มีการค้ำประกันในลักษณะไขว้กันนี้ในบางประเทศพบว่ามีความมั่นคงมากกว่าและมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ต่ำกว่าการใช้หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ค้ำเสียอีกในสหรัฐอเมริกา เงินให้สินเชื่อแบบนี้เป็นโปรแกรมแก่กิจการขนาดเล็กๆ ที่มีการรวมตัวกันประมาณ4-5 รายต่อกลุ่ม เช่นกิจการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ หรือกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ผู้ค้าเสื้อผ้าและอัญมณี ซึ่งต้องการเงินกู้จำนวนไม่มากเพื่อสั่งสต๊อกสินค้ามาเก็บไว้นอกจากธุรกิจที่มุ่งหวังกำไรทางการค้าอย่างธนาคารแล้ว คำว่า Peer Lending สินเชื่อส่วนบุคคลยังเป็นคำที่ได้นำไปใช้กับองค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำไรเป็นทางค้า ที่จัดเงินกู้ที่ให้กับนักธุรกิจรายย่อยที่เป็นกลุ่มรายได้ต่ำในสังคม จึงเป็นวิธีที่ประเทศในโลกที่ 3 นิยมนำเอามาใช้

Advertisements